Математика 2

Студије
Основне академске студије (2. семестар)
Предавања
Милица Стојановић, Раде Лазовић, Драган Ђорић, Оливера Михић, Весна Тодорчевић
Вежбе
Небојша Николић, Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је упознавање и савлађивање математичких садржаја који се односе на диференцијални рачун функција више променљивих и интегрални рачун функција једне и више променљивих, а који су предвиђени за профил инжењера.

Теоријска настава:

 1. Појам функције више променљивих.
 2. Гранична вредност и непрекидност.
 3. Парцијални изводи.
 4. Тотални диференцијал.
 5. Диференцијабилност.
 6. Егзистенција имплицитне функције.
 7. Елементи теорије поља.
 8. Извод у датом смеру и градијент.
 9. Тејлорова формула.
 10. Неопходни и довољни услови за безусловни екстремум.
 11. Неопходни и довољни услови за условни екстремум.
 12. Одређени интеграл.
 13. Неодређени интеграл.
 14. Веза одређеног и неодређеног интеграла.
 15. Методе смене и парцијалне интеграције.
 16. Интеграција рационалних и неких класа ирационалних функција.
 17. Примене интегралног рачуна.
 18. Несвојствени интеграли.
 19. Двојни и тројни интеграл.
 20. Смена променљивих у двојном и тројном интегралу.
 21. Бесконачни бројни редови.
 22. Степени редови.

Практична настава:

 1. Парцијални изводи.
 2. Изводи имплицитно задатих функција.
 3. Извод у смеру и градијент.
 4. Тејлорова формула.
 5. Проблем безусловног екстремума.
 6. Проблем условног екстремума.
 7. Израчунавање одређеног интеграла.
 8. Методе интеграције.
 9. Интеграција рационалних и неких класа ирационалних функција.
 10. Примене интегралног рачуна.
 11. Двојни и тројни интеграли.
 12. Смена променљивих.
 13. Испитивање конвергенције редова.
 14. Испитни задаци.

 


Литература

 • М. Стојановић, О. Михић, Математика 2, ФОН, Београд 2013.
 • С. Дајовић, Математика 2, ФОН, Београд, 2007.
 • Д. Ђорић, Р. Лазовић,Ђ.Јованов,  Математика 2, Збирка задатака и примери колоквијума, ФОН, 2009.
 •  Д. Ђорић, Математика 2, Решени примери са испита и колоквијума, ФОН, 2014.       

Правила полагања


Материјали

© 2018 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду