Методе и алгоритми дискретне математике у музици

Студије
Мастер академске студије (1. семестар)
Предавања
Весна Тодорчевић, Небојша Николић
Вежбе
Небојша Николић, Нада Младеновић

Циљ предмета је упознавање студената са једном специјалном применом дискретне математике у музици, коришћењем теорије графова.

Теоријска настава

 1. Основи теорије музике.
  Интервали и лествице, хармонија, инверзије акорда, модуси, мелодија, симетрија музичке форме.
  Основи теорије графова.
  Графови и диграфови.
  Путеви и контуре.
  Повезаност графова и диграфова.
  Спектри графова.
  Музичке базе података.
  Основни појмови о базама података.
  Базе података са графовима и препознавање.
  Кодирање музичких мелодија помоћу графовa.

Истраживачки рад

 1. Рад са доступним музичким базама података.


Литература

 • Д. Цветковић,  С. Симић, Одабрана поглавља из дискретне математике, III издање, Академска мисао, Београд, 2012.
 • Д. Цветковић, Spectral recognition of graphs, YУЈОР, 22(2012), Но. 2, 145-161.
 • Д. Цветковић, В. Манојловић, Spectral recognition of music melodies, СYМ-ОП-ИС 2013, 269-271.
 • М. Ф. Демирци, Р.Х. ван Леукен, Р.Ц. Велткамп, Indexing through laplacian spectra, Computer Vision and Image Understanding, 2008. ДОИ: 10.1016/ј.cviu.2007.09.012.
 • А. Пинто, Р.Х. ван Леукен, М. Ф. Демирци, Ф. Њиеринг, Р. Ц. Велткамп, Indexing music collections through graph spectra, Proc. 8th Internat. Conf. Music Information Retrivial, ISMIR 2007, Беч, Септембар 23 - 27, 2007, 153-156.

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду