Нумеричке методе у рачунарству

Студије
Мастер академске студије (1. семестар)
Предавања
Раде Лазовић, Драган Ђорић
Вежбе
Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је упознати се са рачунарском аритметиком и овладати неким нумеричким методама линеарне алгебре и математичке анализе до којих доводе разни практични проблеми.

Теоријска настава

 1. Принципи нумеричке математике. 
 2. Бројни системи са покретном тачком. 
 3. IEEE аритемтика. 
 4. Матричне и векторске норме. 
 5. Матричне факторизације (Cholesky, LU, QR) 
 6. Сопствене вредности  и сопствени вектори матрице. 
 7. Директне методе за решавање система линеарних једначина.  
 8. Итеративне методе за решавање система линеарних једначина. 
 9. Условљеност и стабилност система линеарних једначина. 
 10. Интерполација функција. 
 11. Полиномска интерполација. 
 12. Сплајн интерполација. 
 13. Нумеричке методе за нелинеарне једначине.  
 14. Нумеричке методе за системе нелинеарних једначина. 
 15. Брза Фуријеова трансформација (FFT).

Практична настава

 1. Имплементација нумеричких метода. Коришћење софтверског пакета MATLAB (или неког другог) у решавању нумеричких проблема.
 2. Решавање нумеричких проблема (домаћи задатак после сваког поглавља).


Литература

 • C. Gerald, P. Wheatly, Applied Numerical Analysis, California Polytechnic State University, 2004.
 • J. Douglas Faires, R. Burden, Numerical Methods, Thomson Brooks/Cole, 2003.
 • A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical Mathematics, Springer, 2007.
 • A. Gilat, Matlab An Introduction With Applications, John Wiley&Sons, Inc., 2004.

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду