Математичко програмирање

Студије
Мастер академске студије (1. семестар)
Предавања
Небојша Николић, Оливера Михић
Вежбе
Душан Џамић

Циљ предмета је упознавање студената са теоријом и методама математичког програмирања и овладавање оптимизационим софтверским пакетима.

Теоријска настава

 1. Примери моделирања реалних проблема средствима математичког програмирања. 
 2. Класична оптимизација. Методе елиминације променљивих и Лагранжових множилаца. 
 3. Једнодимензиона оптимизација. Методе златног пресека и апроксимације полиномом. 
 4. Методе безусловне оптимизације без израчунавања извода. 
 5. Методе безусловне оптимизације за диференцијабилне функције. 
 6. Конвексно програмирање. 
 7. Неконвексно програмирање. 
 8. Методе нелинеарног програмирања. 
 9. Методе казнених функција. 
 10. Унутрашње методе за линеарно и квадратно програмирање. 
 11. Глобална оптимизација. 
 12. Софтверски пакети за проблеме математичког програмирања. 
 13. Софтверски пакет GLOB за глобалну оптимизацију. 

Практична настава

 1. Примена софтверских пакета на решавање одабраних проблема математичког програмирања. 


Литература

 • Злобец С., Петрић Ј.,  Нелинеарно програмирање, Научна књига, Београд, 1989.
 • Вујчић В., Ашић М., Миличић Н., Математичко програмирање, Савремена рачунска техника и њена примена, Књига 7, Математички институт, 1980.
 • Крчевинац С. и други, Операциона истраживања 1, Факултет организационих наука, Београд, 2009.
 • Nash S., Sofer A., Linear and Nonlinear Programming, McGraw-Hill Companies, Inc, 1996.
 • Williams H.P., Model building in Mathematical Programming, John Wiley&Sons, 2003.


Материјали

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду