Системи апроксимативног закључивања

Студије
Мастер академске студије (1. семестар)
Предавања
Оливера Михић
Вежбе
Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је стицање знања из метода аргументације тачног, приближног и погрешног закључивања.

Теоријска настава

 1. Поливалентне логике као алтернативa класичној двовалентној логици. 
 2. Матрична семантика коначновалентне логике. 
 3. Хилбертовска формулација логичког система.
 4. Сагласност и потпуност.
 5. Бесконачновалентне логике. 
 6. Интуиционистичка логика као конструктивистичка алтернатива заснивању математике. 
 7. Крипкеова семантика могућих светова. 
 8. Сагласност и потпуност.
 9. Проширења језика исказа модалним операторима.
 10. Нормалне модалне логике, материјална имликација и семантика могућих светова.
 11. Сагласност и потпуност.
 12. Тачно, приближно и погрешно у процесу закључивања.
 13. Статистички силогизам, поливалентне, вероватносне и расплинуте логике као основа за дефинисање апроксимативног закључивања.

Практична настава

 1. Теме на часовима вежби су усклађене са темама на предавањима и разрађују се кроз практичне примере.


Литература

 • B. F. Chellas, Modal Logic: An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
 • D. van Dalen, Logic and Structure, Springer, Berlin, 1980. (Fifth edition 2013)
 • D. Mundici, Advanced Lukasiewicz Calculus and MV-algebras, Springer, Heidelberg, 2011.
 • Z. Ognjanović, M. Rašković, Z. Marković, Probability logics, in Z. Ognjanović (editor),  Logic in Computer Science, Zbornik radova 12 (20), Mathematical Institute SANU, Belgrade, 2009, pp. 35-111.
 • G. Priest, An Introduction to Non-Classical Logic, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду